Outsourcing AML

Outsourcing AML

APOG dostarcza specjalistów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i specjalistów ds. raportowania AML w celu zapewnienia ciągłych i skutecznych systemów kontroli AML.

APOG dostarcza specjalistów odpowiedzialnych w instytucji obowiązanych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Compliance Officers) i specjalistów ds. raportowania AML (MLROs) w celu zapewnienia ciągłych, skutecznych systemów kontroli (Ciągła Należyta Staranność wobec klienta, Monitorowanie i Testowanie Jakości), kanałów ujawniania informacji do organów administracji państwowej oraz prokuratury, w tym zawiadomień o transakcjach ponad progowych oraz podejrzanych (SAR), prowadzenie dokumentacji i szkoleń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Specjalizujemy się w wdrażaniu, przeglądaniu, usprawnianiu i testowaniu jakości programów AML oraz narzędzi weryfikacji Know-Your-Customer (KYC), zapewniając, że dostarczona praca spełnia nie tylko standardy jakości, ale także wymogi sprawnego i skutecznego procesowania.

W ramach usług Know-Your-Transaction (KYT) oceniamy i monitorujemy transakcje, ich kwoty i częstotliwość oraz zaangażowane strony, aby udokumentować należytą staranność (Due Diligence) oraz zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy.  

Outsourcing AML

Outsourcing AML to rozwiązanie wygodne dla przedsiębiorcy. Nie musi zatrudniać kilku specjalistów, którzy będą monitorować przebieg transakcji oraz sprawdzać wiarygodność klientów i kontrahentów. Nasza firma zajmuje się bieżącą kontrolą zgodności z przepisami AML, jednocześnie nie wymagając tworzenia nowego stanowiska w firmie dla osoby odpowiedzialnej za tę kwestię. Współpraca przebiega w zakresie ustalonym z klientem – najczęściej po naszej stronie leży wdrażanie, usprawnianie i testowanie jakości procedur.

Raportowanie transakcji podejrzanych

W zakres naszych usług wchodzi m.in. raportowanie transakcji podejrzanych. Polskie i europejskie prawo nie uwzględnia szczegółowej definicji takiej operacji. Przedsiębiorca musi więc we własnym zakresie określać, czy dana transakcja niesie ze sobą ryzyko związane z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyręczamy właścicieli firm w kwestiach związanych z analizowaniem każdej operacji.

Art. 86 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa, że instytucja jest zobowiązana do każdorazowego zawiadamiania GIIF o podejrzanych transakcjach. Konieczne jest uzasadnione podejrzenie, że dana operacja może mieć związek z nielegalną działalnością.

Kiedy transakcja może zostać uznana za podejrzaną? Nie ma jasnej definicji takiego procederu, jednak zazwyczaj jest określana jako operacja wykonywana w związku z popełnionym przestępstwem. Taka transakcja często jest nazywana również wątpliwą, nietypową, niejasną czy nadzwyczajną. Ogólnie to działanie znacznie różniące się od dotychczasowego.

Raportowanie transakcji ponadprogowych jest wymagane przez obowiązujące przepisy. Dana instytucja powinna nie tylko zgłosić taką operację do GIIF, lecz także wstrzymać ją, np. przez czasowe zamrożenie środków. Obecnie raportowanie transakcji podejrzanych jest możliwe online – z wykorzystaniem specjalnego systemu internetowego.

Kary za niezgłoszenie transakcji podejrzanych

Niezgłoszenie transakcji podejrzanej wiąże się z wieloma poważnymi konsekwencjami. Najczęściej są to wysokie kary finansowe – mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych, zależnie od wielkości firmy i skali transakcji. Polskie prawo mówi również o sankcjach karno-prawnych.

Zdarza się, że przedsiębiorca ma wątpliwości co do możliwości zaklasyfikowania danej transakcji jako podejrzanej. Wówczas nasza pomoc okazuje się bezcenna. Mamy ogromne doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym. Nasi specjaliści posiadają bardzo dużą wiedzą ekspercką w zakresie przepisów AML i wiedzą, jakie sytuacje można określić mianem transakcji podejrzanych. Szybko reagują na zdarzenia, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się całkowicie legalne. Dzięki temu przedsiębiorca może uchronić się przed konsekwencjami związanymi z niezgłoszeniem transakcji ponadprogowej.

Kontrola jakości procesów AML

Prowadzimy stałą kontrolę jakości procesów AML. Wdrożenie tego systemu to nie wszystko. Później konieczne jest monitorowanie, jak przebiegają wybrane procesy oraz wprowadzanie ewentualnych zmian. Nasza firma czuwa nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i wskazuje obszary, które wymagają ulepszeń albo zmian. Pilnujemy, by przepisy AML były przestrzegane w odpowiedni sposób, a właściciel firmy nie naraził jej na poważne konsekwencje prawne i finansowe.

W wielu przedsiębiorstwach prowadzimy stałe działania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pełnimy funkcję specjalisty, który analizuje wszystkie transakcje i zgłasza te podejrzane. Dzięki nam nie ma konieczności zatrudniania nowego pracownika, który zajmie się monitorowaniem przestrzegania systemu AML. To tańsze, elastyczniejsze i znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na sprawną obsługę firm z sektora bankowego i okołobankowego.

Procedura KYC – wdrażanie i monitorowanie

W ramach stałej współpracy monitorujemy również przebieg procedury KYC. Oceniamy wiarygodność danego klienta, co jest bardzo ważne w przypadku podmiotów takich jak:

  • biura rachunkowe,
  • banki,
  • operatorzy pocztowi,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy,
  • fundusze inwestycyjne,
  • firmy zajmujące się usługami płatniczymi.

Procedura KYC pozwala na zweryfikowanie klientów i kontrahentów po to, by zapewnić bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Naszym celem jest upewnienie się, że operacje podejmowane przez dany podmiot są zgodne z prawem i nie wykorzystają zasobów naszego klienta do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub naruszania międzynarodowych i polskich przepisów prawa.

Zagrożenia a weryfikacja KYC

Weryfikacja KYC dotyczy takich zagrożeń jak pranie pieniędzy, finansowanie działalności terrorystycznej, wyłudzenie VAT-u ze skarbu państwa, unikanie płacenia podatków albo realizacja lub obchodzenie sankcji międzynarodowych. Zdarza się, że dana transakcja mogłaby wiązać się z tymi zagrożeniami mimo braku złej woli obu stron. Ma to miejsce m.in. w przypadku sankcji – zdarza się, że dany przedsiębiorca nie jest świadomy, że wykonywana operacja mogłaby je naruszyć. Weryfikacja KYC pozwala więc zapewniać większe bezpieczeństwo transakcji.

Jakie parametry monitorujemy?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymaga przeanalizowania wielu szczegółów związanych z transakcją. Ustalamy, dlaczego klient potrzebuje produktów lub usług Państwa firmy i w jaki sposób zamierza je wykorzystać. Koncentrujemy się również na działalności kontrahenta i sprawdzamy, czy nie bierze udziału w relacjach lub transakcjach niezgodnych z przepisami.

Upewniamy się też co do legalności źródła pieniędzy, statusu podatkowego klienta oraz jego sytuacji prawnej. Pobieramy oświadczenia FATCA oraz CRS i dokumenty tożsamości zainteresowanych stron. Sprawdzamy także, kto ma prawo do reprezentacji danego podmiotu. Sporządzamy pełną dokumentację AML i określamy, czy dana operacja może zostać zrealizowana zgodnie z przepisami.

 

Skontaktuj się