Wdrażanie i Wsparcie AML

Wdrażanie i wsparcie AML

APOG oferuje wdrażanie, audyt i optymizację procesów AML w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym i nadchodzącymi przepisami, regulacjami i najlepszymi praktykami w ramach systemów AML/CFT.

APOG oferuje wdrażanie, audyt i optymizację Oceny Ryzyka, Polityk i Procedur (P&P) i procesów AML w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym i nadchodzącymi przepisami, regulacjami i najlepszymi praktykami w ramach systemów AML/CFT. 

Przeprowadzając audyt AML, APOG identyfikuje braki w systemach zgodności z przepisami AML organizacji i przedstawia odpowiednie zalecenia dotyczące ulepszeń i usprawnień procesów.

Przyglądamy się przepisom, aby pomóc klientom wykryć ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów i potencjalnymi przestępstwami finansowymi, a także doradzamy w zakresie najlepszych praktyk w zakresie tworzenia i ulepszania skutecznych systemów i kontroli AML.

Pracujemy w środowiskach obowiązujących regulacji w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

AML – co to jest?

AML (Anti-Money Laundering) to szereg przepisów dotyczących Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wielu przedsiębiorcom ta kwestia może wydawać się odległa od rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Do przestrzegania tych przepisów jest zobowiązany każdy właściciel firmy, bez względu na branżę, w której działa.

AML a przepisy unijne i prawo polskie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest dokładnie określone przez obowiązujące przepisy unijne. Zapisy na ten temat można znaleźć zarówno w dyrektywach Unii Europejskiej, jak i w przepisach w poszczególnych krajach, w tym również w Polsce. W naszym państwie o praktykach z zakresu AML mówi Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżnia się organy i podmioty, które funkcjonują w ramach systemu AML. Prawo mówi o ich obowiązkach i przywilejach. Celem takiego systemu jest wyeliminowanie praktyki prania pieniędzy i zachowanie legalnego obrotu środków – także tych uzyskanych z nielegalnych źródeł.

Kogo dotyczą procedury AML?

Wdrożenie AML jest niezbędne w firmach, które zostały uwzględnione w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyróżnia je przede wszystkim ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub wysokość obrotu. AML muszą stosować m.in. takie podmioty jak:

 • firmy inwestycyjne,
 • banki powiernicze,
 • instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego,
 • banki – krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i finansowe,
 • kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • firmy zajmujące się obrotem lub pośrednictwem w sprzedaży dzieł sztuki, antyków oraz przedmiotów kolekcjonerskich,
 • spółki prowadzące rynek regulowany,
 • podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską,
 • firmy z zakresu działalności kantorowej
 • zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • notariusze, adwokaci, doradcy podatkowi, radcowie prawni,
 • firmy zajmujące się prowadzeniem ksiąg podatkowych i doradztwem z tego zakresu.

Obowiązek wprowadzenia procedur AML dotyczy również przedsiębiorców dokonujących płatności w gotówce o wartości co najmniej 10 000 euro, operatorów pocztowych oraz firm udostępniających skrytki sejfowe. Każdy przedsiębiorca powinien upewnić się, czy jego działalność kwalifikuje się do tego obowiązku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w wyżej wspomnianej ustawie.

Jakie cele ma system AML?

Do najważniejszych celów systemu AML należy zaliczyć:

 • wykrywanie i zapobieganie praniu pieniędzy – jeden z głównych celów systemu AML to identyfikacja, monitorowanie i zapobieganie działaniom, które mogą być związane z praniem pieniędzy,
 • ograniczenie finansowania terroryzmu – AML ma również na celu wykrywanie i zapobieganie finansowaniu działalności terrorystycznej. Systemy te monitorują transakcje i działania, które mogą wskazywać na przekazywanie środków na rzecz nielegalnych organizacji,
 • zachowanie integralności systemu finansowego – AML pomaga utrzymać zaufanie i stabilność w globalnym systemie finansowym przez zapewnienie, że instytucje z tego sektora nie są wykorzystywane do działalności przestępczej,
 • zachowanie zgodności z przepisami – instytucje finansowe są zobowiązane do przestrzegania różnych przepisów AML. Systemy te pomagają w spełnieniu wymagań prawnych i uniknięciu dużych kar i poważnych konsekwencji,
 • ochronę reputacji instytucji – przestrzeganie zasad AML pomaga instytucjom finansowym chronić swoją reputację. Potencjalne zaangażowanie w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu może poważnie zaszkodzić pozycji firmy,
 • wiadomość ryzyka i szkolenie personelu – systemy AML zobowiązują instytucje do przeprowadzania regularnych szkoleń dla pracowników w zakresie wykrywania i zgłaszania podejrzanych działań oraz zrozumienia zagrożeń związanych z praniem pieniędzy.

Wdrażanie i wsparcie AML zapewnia większe bezpieczeństwo przedsiębiorstwu, a także całemu państwu. System ten obowiązuje również za granicą, co ujednolica warunki współpracy pomiędzy firmami z różnych krajów.

Konsekwencje niewprowadzenia systemu AML

Przedsiębiorca, który mimo obowiązku ustawowego nie zdecyduje się na wdrożenie AML, jest narażony na wiele poważnych konsekwencji. Najczęściej to dotkliwa kara finansowa. Zdarza się również, że informacja na ten temat pojawia się w publikacjach o naruszeniu ustawy BIP, a na firmę nakłada się zakaz podejmowania określonych czynności. Inne potencjalne konsekwencje to cofnięcie zezwolenia lub koncesji, a nawet wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z AML

Procedury AML są jasno określone przez obowiązujące przepisy prawa. Pomagamy odpowiednio wdrożyć cały system i przestrzegać go później. Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy w tym zakresie trzeba zaliczyć:

 • wprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej – należy również wyznaczyć członka zarządu, który będzie odpowiadać za wdrożenie takiej procedury oraz osoby nadzorujące sposób jej realizacji,
 • ocenę ryzyka – przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego jak np. szczegółowa weryfikacja kontrahentów,
 • zgłaszanie nieprawidłowości – w ramach wdrażania AML wprowadza się procedurę reagowania na wszelkie nieprawidłowości. W firmie muszą zostać ustanowione zasady dotyczące sygnalistów,
 • przekazywanie informacji o beneficjentach rzeczywistych – to obowiązek spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie AML, pomagając klientowi wywiązywać się z obowiązków ustawowych. Dbamy o to, by wszystkie procedury były zgodne z obowiązującym prawem.

Audyt AML

Nasza firma zajmuje się także przeprowadzaniem audytów AML. Analizujemy działalność firm, które są zobowiązane do wdrożenia tego systemu. Sprawdzamy, czy procesy przebiegają zgodnie z obowiązującym prawem i wskazujemy obszary, które wymagają zmian. Koncentrujemy się na analizie ryzyka i zapobieganiu potencjalnym nieprawidłowościom.

Wynik audytu AML dostarczamy w formie pełnej dokumentacji wraz z rozwiązaniami, które mają pomóc wyeliminować ryzyko prania pieniędzy lub finansowania działalności terrorystycznej w danej firmie. Precyzyjnie wskazujemy sposoby na dostosowanie funkcjonowania firmy do obowiązujących przepisów i założeń systemu AML.

Kompleksowe wsparcie w zakresie AML

Wsparcie w zakresie AML pozwala na poprawę jakości sposobu realizacji obowiązków ustawowych. Doradzamy przedsiębiorcom i wskazujemy, co zrobić, by jeszcze skuteczniej wykrywać zagrożenia i chronić firmę przed podjęciem niewłaściwych współprac. Oferujemy wsparcie AML również w zakresie kontaktu z organami państwowymi, które przeprowadzają kontrolę w przedsiębiorstwach. Występujemy przed nimi w imieniu danego przedsiębiorcy, zapewniając pozytywny wynik analizy. By ustalić szczegóły wdrażania procedur AML, zachęcamy do kontaktu  z naszą firmą.

Skontaktuj się