Zrównoważony Rozwój (ESG)

Zrównoważony Rozwój (ESG)

APOG oferuje wdrożenia procesów raportowania oraz analizy danych w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG).

APOG tworzy metodologie, strategie, polityki i procesy zrównoważonego rozwoju oraz przygotowuje analizy i raporty ESG zgodnie z wytycznymi CSRD, SFDR, Taksonomią UE i CSDD.

Implementujemy ESG w procesach inwestycyjnych (M&A) oraz badamy wpływ ESG na wyceny przedsiębiorstw.  

APOG zapewnia skalowalne metody i narzędzia umożliwiające proste i skuteczne gromadzenie danych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Implementacja ESG

Implementacja ESG zakłada, że przedsiębiorcy powinni dążyć do maksymalnego zysku przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. System wymaga zwracania uwagi na cały łańcuch dostaw, włącznie z pochodzeniem produktu i emitowanym śladem węglowym.

Dlaczego warto zdecydować się na implementację ESG?

Do największych korzyści płynących z implementacji ESG należy zaliczyć:

  • większą wiarygodność dla interesariuszy,
  • brak negatywnego wpływu na pogłębianie problemów w skali lokalnej i globalnej,
  • przewagę nad konkurencją,
  • działanie zgodnie z polskim prawem oraz dyrektywami unijnymi,
  • większą szansę uzyskania finansowania od banku,
  • łatwiejszy dostęp do środków inwestorów,
  • poprawę wizerunku i możliwość zdobycia zaufania młodszych pokoleń – tacy klienci i inwestorzy przywiązują większą uwagę do kwestii zrównoważonego rozwoju,
  • możliwość optymalizacji kosztów ponoszonych przez firmę.

Implementacja ESG przez specjalistów pozwala na uproszczenie procesu i uzyskanie wymienionych korzyści niższym kosztem.

Strategia ESG a prawo

Jeszcze kilka lat temu implementacja ESG była rozwiązaniem opcjonalnym. Aktualnie jest to wymóg, który wdraża się stopniowo. Nowe obowiązki za rok 2024 początkowo będą dotyczyć przedsiębiorstw już podlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej. W kolejnych latach zostaną rozszerzone na duże firmy – zatrudniające powyżej 250 pracowników, o sumie bilansowej ponad 20 milionów euro lub o rocznych przychodach większych niż 40 milionów euro.

Do 2029 roku obowiązek wdrożenia ESG ma objąć również przedsiębiorstwa z państw trzecich, które generują przychód netto ze sprzedaży w Unii Europejskiej na poziomie co najmniej 150 milionów euro.

Jak przebiega wdrażanie ESG?

Implementacja ESG musi przebiegać zgodnie ze zdefiniowanym procesem. Na początku wykonujemy audyt, który pozwala określić sposób działania firmy i zachodzących w niej procesów. Na tym etapie przygotowujemy strategię ESG, analizujemy dokumenty firmowe i przeprowadzamy badania wewnątrz organizacji. Realizujemy ankiety m.in. wśród kadry menadżerskiej. Na koniec audytu przygotowujemy raport ESG i oceniamy dotychczasowe działania przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie zaangażowania. Wdrażamy strategię i dbamy o komunikację z interesariuszami wewnętrznymi. Koncentrujemy się na zarządzaniu, menadżerach oraz pracownikach. Analizujemy gotowość tych osób do organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie ESG.

Następnie badamy wpływ ESG i wskazujemy obszary, które mogą wiązać się z zagrożeniem dla ludzi, planety oraz wartości samej spółki. Identyfikujemy interesariuszy i ich potrzeby, dzięki temu możemy określić, jakie znaczenie ma ESG w danym środowisku. Na koniec prowadzimy szkolenia optymalizacyjne dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie strategii. Nadzorujemy cały proces, by nowe rozwiązania zostały zaimplementowane w odpowiedni sposób i pozwoliły na uzyskanie wspomnianych korzyści.

 

Skontaktuj się